Leerlingenzorg

Als school zetten we ons in om het beste onderwijs te bieden aan onze leerlingen. We houden continu zicht op de ontwikkeling van de kinderen. We werken samen met relevante partners zoals het samenwerkingsverband IJssel | Berkel, het ondersteuningsteam en jeugdhulppartners. Ouders zijn hier nauw bij betrokken. De school weet welke expertise nodig is en waar het beschikbaar is. We zorgen voor onze leerlingen in een veilige leeromgeving.

Erika En Ineke (1)
Bewegend Leren (2)

Passend onderwijs

Onderwijs moet geschikt zijn voor elk kind. Ieder kind is anders, met andere behoeften en mogelijkheden. Voor alle leerlingen wil de St Josephschool ‘passend onderwijs’ bieden, ook als hij of zij wat extra ondersteuning nodig heeft.

Als kinderen extra ondersteuning nodig hebben, is de school verplicht die te organiseren. Dat wordt ook wel de zorgplicht genoemd. Uitgangspunt in de extra ondersteuning is: ‘regulier onderwijs waar het kan, speciaal onderwijs, als het moet’.

Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, stellen we een ontwikkelingsperspectief op. Heb je specifieke vragen of opmerkingen over bijvoorbeeld de extra zorg die jouw kind nodig heeft op school? Neem dan contact met ons op. Onze school is uitstekend in staat om maatwerk te leveren en we brengen dan samen de ondersteuningsbehoefte in beeld.

Basis en extra

Elke school biedt basisondersteuning, het ‘gewone’ onderwijs voor alle leerlingen. Heeft een kind extra behoeften, dan kan een school meer ondersteuning bieden. Denk aan extra individuele aandacht, extra (bij)lessen of een andere lesmethode. Heeft een leerling veel ondersteuning nodig? Dan kan het zijn dat een leerling in aanmerking komt voor speciaal basisonderwijs.

De leerkrachten bekijken - in nauw overleg met de intern begeleider, ouders en andere externen – of er signalen zijn dat een kind extra ondersteuning nodig heeft. Vervolgens zoeken zij naar de beste oplossing.

Die oplossing zoeken ze samen met een ondersteuningsteam. Daarin zitten een leerkracht, de intern begeleider, een onderwijscoach (van het samenwerkingsverband tussen scholen) en een gezinscoach (vanuit Centrum voor Jeugd en Gezin). Eventueel schuiven andere deskundigen aan, zoals een orthopedagoog, psycholoog, logopedist, fysiotherapeut, speltherapeut of ergotherapeut.

Begeleiding

 Ontwikkeling bijhouden

Extra ondersteuning voor een leerling begint altijd in de groep. Leerkrachten maken de kinderen dagelijks mee, ze leren ze kennen en houden hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling goed in de gaten. Als hulpmiddelen kunnen zij allerlei methoden en toetsen gebruiken om de voortgang van leerlingen te meten. Door de ontwikkeling goed te volgen, kunnen zij tijdig ingrijpen als de ontwikkeling anders loopt dan verwacht.

In het Ondersteuningsplan Passend Onderwijs lees je alles over de mogelijkheden voor kinderen die iets extra’s nodig hebben. 

 

 

Meer dan

onderwijs!

Basisschool St. Joseph