Medezeggenschapsraad

Kinderen, ouders en leerkrachten zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Om een school goed te laten functioneren is het onder andere belangrijk tegemoet te komen aan de belangen van ouders en leerkrachten. Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad (MR) die het overleg tussen deze beide groepen regelt en die meedenkt en adviseert over het beleid op Basisschool St. Joseph. De MR wil graag bijdragen aan een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten.

Wat doet de MR zoal?
*Voorstellen van de directie beoordelen. De MR heeft - afhankelijk van het onderwerp - het recht om advies te geven,
  in te stemmen, extra informatie te vragen òf zelf met een voorstel te komen.
*Actief communiceren over belangrijke ontwikkelingen op Basisschool St. Joseph.
*Meedenken en meepraten in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de overkoepelende organisatie
  SKBG.

De MR-leden

De medezeggenschapsraad van Basisschool St. Joseph bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De ouders zijn Mette Strubbe, Henk Jonkers en Judith Lans.
Vanuit de leerkrachten zitten Astrid Akse, Charlotte Loman en Esther Brekveld in de MR. Charlotte is secretaris en Judith is voorzitter. Directeur Tim ten Pas is geen lid van de MR, maar is op uitnodiging aanwezig bij de vergaderingen om daar waar nodig informatie te geven.

De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. De vergadermomenten staan in de schoolkalender, in de agenda in Social Schools, op de website en worden via de Info met u gedeeld. Onderwerpen tijdens de vergaderingen zijn bijvoorbeeld: de veranderingen in de schoolgids, Passend Onderwijs, het gedragsprotocol/sociaal-emotionele ontwikkeling, de inzet van de formatie en het school(ontwikkel)plan. 

GMR

Naast de MR op iedere school, is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor de overkoepelende stichting van alle scholen van SKBG. Dit is in overeenstemming met de wet op de medezeggenschap (WMS). Deze GMR biedt ruimte aan een afvaardiging van iedere school. De GMR geeft advies en heeft instemmingsrecht op het beleid van de overkoepelende stichting.

Onderwerpen? Laat het weten!

Zijn er zaken zijn die u bezighouden en die te maken hebben met onderwerpen die de MR bespreekt? Laat het ons dan vooral weten. Stuur dan een mail naar mr@stjoseph.skbg.nl . Uiteraard kunt u ook één van de MR-leden persoonlijk benaderen. Laten we samen streven naar het beste leer- èn leefklimaat op onze
St. Josephschool!

De MR

 

Meer dan
onderwijs!

Basisschool St. Joseph

gogoanime